ഈ COVID -19 ന്റെ സമയത്തു നമുക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലിചെയ്യാനും 

നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കാനും ഉള്ള ഒഴിവ്‌ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 

.കേന്ദ്ര ഗവർമെന്റ് നേരിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആയതിനാൽ .നമുക്ക് 

ധൈര്യപൂർവം അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.

 യാതൊരു കാരണവശാലും ഒർജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

അയച്ചുനൽകാനൊന്നും പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക For This Work From Home Job Application : Click Here

യുജിസി നെറ്റ്   ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കിന്റെയും നോട്ടുകളും വിഡിയോകളും  ലഭിക്കാൻ  Click Here
എല്ലാ ടോപ്പിക്കിന്റെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളും ,മുൻകാല 

ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് : Click Hereയുജിസി നെറ്റ്   എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും  PDF  നോട്ടുകളും ,മുൻകാല 

ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ  Click Here


നിങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ  FACEBOOK ലൈക് ചെയ്തു  മെസ്സേജ് 

അയക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനായി  Click Hereനിങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ  INSTAGRAM ഫോളോ ചെയ്തു  മെസ്സേജ് 

അയക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനായി  Click Here