യുജിസി നൽകുന്ന  100% സിലബസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നോട്ടുകൾ  ,നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കോഴ്സ് .സംസ്‌കൃതി Andriod മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ്  ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നത് .   Laptop or Computer  ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് (Website) ലൂടെയും നിങ്ങള്ക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും 

ചോദ്യോത്തരപരിശീലനം അതിന്റെ വിശദീകരണം ,ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു .നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനും  ,( Each Units )

നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും  WhatsApp ഉപയോഗിക്കാം 

യുജിസി നെറ്റ്   ജനറൽ പേപ്പർ   ഫീസ് ഇപ്പോൾ  -2000  /- രൂപ മാത്രമാണ് .

ട്രയൽ നോട്ടുകൾ :- Click Here 

Andriod App Link :  Click Here  (അല്ലെകിൽ നിങ്ങള്ക്ക് Google PlayStore ലഭ്യമാണ് )

യുജിസി നെറ്റ് മലയാളം നോട്ടുകൾ (100 % Syllabus Covered ) ഫീസ് ഇപ്പോൾ  -2999  /- രൂപ മാത്രമാണ് .

ട്രയൽ നോട്ടുകൾ :- Click Here 

Andriod App Link : Click Here 

(അല്ലെകിൽ നിങ്ങള്ക്ക് Google PlayStore ലഭ്യമാണ് )

യുജിസി നെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പർ & മലയാളം  Combo Offer :- 4500  /- Only/-

Combo link :-Click Here 

നിങ്ങള്ക്ക് ട്രയൽ ക്ലാസുകൾ പരിശോധിക്കാനും ,ഫീസ് അടക്കാനുമുള്ള ലിങ്കുകൾ മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് .

25% ഈ മാസം  വരെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ 

ഈ കോഴ്സ് 2022 ഡിസംബർ Cycle പരീക്ഷ കഴിയുന്നത് വരെ  നിങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാകും 

നിങ്ങള്ക്ക് നോട്ടുകൾ പ്രിന്റ് ലഭിക്കുന്നതല്ല ,

ആപ്പിൾ ഐഫോണിൽ കോഴ്സുകൾ  ലഭ്യമല്ല  

മറ്റു കോഴ്സുകൾ പരിശോധിക്കാൻ :-Click Here ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക 

കൂടുതലറിയാനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക :-https://www.samskrthi.com/